Bannerannonsering

Det er gjort undersøkingar som viser ein klar samanheng mellom kontekst og effekt. Comscore tok for seg den såkalla «Halo-effekten». Halo-effekten vil i denne samanheng vere effekten av å vere til stades hos ei kjend nettavis med høgt truverd. Dette truverdet er med på å bygge truverd for di merkevare.

Den viser at effekten av ein annonse hos «premium nettstader» i snitt gir 67% høgare merkevareløft og er 3 gongar meir effektive i å drive positivitet, vurdering og vilje til å anbefale ei merkevare. Ein vil i den andre enden av skalaen oppnå motsett effekt. Lite truverdige nettstader vil kunne dra bedriftas truverd i negativ retning. Ein kan velje mellom ei rekke forskjellige annonseformat i forskjellige størrelsar, og det er sjølvsagt mogleg å nytte seg av video om det er aktuelt.

Vi har elles gjennom vårt eige nettverk og sosiale kanalar moglegheit til å hjelpe deg med bannerannonsering uavhengig av geografisk lokasjon på tvers av heile Noreg.